Baneris reklama  elady.lt diržai po gimdymo  pizap.com14733584773881  lediforma geraaugti baneris   kirptas

Sveiki!

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Tikimės, kad čia pateiktas turinys Jums bus ne tik įdomus, bet ir naudingas.
Siekdami užtikrinti sklandų skelbimų veikimą parengėme naudojimosi taisykles, kurios yra taikomos ir privalomos visiems jos lankytojams.
SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS

I. Bendrieji reikalai
1. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su jos sąlygomis bei taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
2. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų gali būti (yra) teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos).
3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir GERAAUGTI.LT reguliuoti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, bei gera verslo praktika.
4. Visi pranešimai ir informacija Klientui nuo GERAAUGTI.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis nurodytomis šioje Svetainėje.
II. Teisės ir pareigos
1. Klientas įsipareigoja:
1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, (tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą), jei to prašoma užsakymo formoje;
1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
1.3. nesiūlyti įsigyti prekės, paslaugos, kurių apyvarta apribota įstatymų;
1.4. nepažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
1.5. neprieštarauti viešajai tvarkai ir gerai moralei;
1.6. nenaudoti virusų ar kitokių kompiuterinių failų, kurie gali sutrikdyti Svetainės veikimą, lankytojų kompiuterius ir dėl to padaryti žalą Klientui ar trukdyti naudotis Svetaine, bei Kliento kompiuteriais;
1.7. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti);
1.8. nedelsdamas el.paštu pranešti GERAAUGTI.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis buvo prarasti arba tapo žinomi tretiesiems asmenims;
1.9. neskelbti vienodų skelbimų daugiau nei vieną kartą;
1.10. skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;
1.11. griežtai draudžiama skelbti apie pavogtus daiktus arba kitiems asmenims priklausančius daiktus;
1.12. griežtai draudžiama skelbti neteisėtas ir pornografines nuotraukas šiame interneto puslapyje;
1.13. neskelbti Skelbimų, nukopijuotų iš kitų svetainių internete;
1.14. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos atspindėtu skelbimų tekste reklamuojamus objektus.

III. Naudodamasis svetaine Klientas patvirtina, kad:
1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus vykdyti sandorius Svetainėje;
2. Klientai, kuriems yra iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
2.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekes arba paslaugas.

IV. GERAAUGTI.LT teisės

1. GERAAUGTI.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, sustabdyti, panaikinti skelbimus, asmenines paskyras ir blokuoti IP jei Klientas:
1.1. pažeidžia šias Taisykles ar jų nesilaiko:
1.1.1. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine, pvz. nurodo kitą telefono numerį skelbime nei atlieka mokėjimą;
1.1.2. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, GERAAUGTI.LT nuomone, netinkamai elgiasi.
2. GERAAUGTI.LT turi teisę bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant skelbimus, naudodama teisėtas priemones GERAAUGTI.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
3. GERAAUGTI.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar redaguoti Skelbimus, perkelti juos į kitas kategorijas nekeisdama Kliento asmeninės informacijos bei pagrindinio turinio.
4. GERAAUGTI.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti asmeninę paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientas gali pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu KLIENTAMS@GERAAUGTI.LT.
5. GERAAUGTI.LT turi teisę Klientui siųsti naujienlaiškius ir pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti pasiūlymus informuodamas apie tai GERAAUGTI.LT.
6. Šalys susitaria, kad GERAAUGTI.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

V. Mokamos paslaugos
1. Klientas sutinka, kad Mokamos Paslaugos teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka GERAAUGTI.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. GERAAUGTI.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
2. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų GERAAUGTI.LT Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui laikotarpiui, per kurį Mokamos Paslaugos nebuvo teikiamos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
3. GERAAUGTI.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.
VI. Duomenų saugumas
1. GERAAUGTI.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojamus Svetaine Kliento pateiktus ar GERAAUGTI.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis, vadovaujantis Taisyklių nustatyta tvarka ir tikslais.
2. Klientas suteikia teisę GERAAUGTI.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, numatytais šiose Taisyklėse. Tai pat Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą GERAAUGTI.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis ir panaikinti paskyrą.
3. GERAAUGTI.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui. Naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui. Neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų nepaviešins, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Taisyklėse, bei teisės aktų nustatytais atvejais.
4. GERAAUGTI.LT pasilieka teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima informacijos apie skolininkus rinkimu ir skelbimu, kurie įgyja teisę tokius duomenis tvarkyti bei skelbti viešai.

VII. Atsakomybės ribojimas
1. Klientas sutinka, kad GERAAUGTI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl GERAAUGTI.LT kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš SKELBIUALIO.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai, be sutrikimų, kokybiškai, arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. GERAAUGTI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą ir klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Svetainė) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
3. GERAAUGTI.LT neatsako už jokius nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
4. Klientas supranta ir sutinka, kad Svetainė, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir Taisyklėmis Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos atlyginimo, kurie jam ar kitiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar esančia informacija.
5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad GERAAUGTI.LT niekada nekiltų jokia teisinė pareiga ar atsakomybė, pareiga atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, atsiradusiu dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
6. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog GERAAUGTI.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, taip pat, internetinio, mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų, el.pašto paslaugų tiekėjų, kaltės netinkamai ar nesuteiktas, ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų šalių kaltės, Klientui užmokestis už Mokamas Paslaugas nėra grąžinimas.
VII. Baigiamosios nuostatos
1. GERAAUGTI.LT neatsako už jokį neteisėtai paskelbtą skelbimą ar tai konfliktą, atsakingas asmuo yra tas kuris paskelbia savo skelbimus ir informaciją mūsų svetainėje. Bet mūsų svetainė stengiasi sekti kiekvieno skelbimo informaciją.
2. GERAAUGTI.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Apie pasikeitimus praneštant svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
2.1. Po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
3. Visi tarp GERAAUGTI.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal GERAAUGTI.LT buveinės vietą.
Ačiū už supratingumą

Prisijungti

Registruotis


Renginiai

Lapkritis 2017
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UAB PROSAPIA PROJEKTAS LIETUVOJE baneris1baneris220x140Baneris Esvita Copypizap.com14756894822121pizap.com14691268044221pizap.com14696302983521pizap.com14691267668501pizap.com14709872442341fd5aca24ec871d259dc8aac15e18a614814f409cAL logo spalva 1 page 001gera augti